کشف انبار انبه خشک عمده در منزل متروکه ای در هند

هدف از این مطالعه تعیین بهترین شرایط آبگیری اسمزی (OD) برای برش های رقم انبه بود. اسپادا از طریق یک آزمایش فاکتوریل، اتلاف آب و فعالیت آب را در طول فرآیند ارزیابی می کند و سپس خشک کردن همرفتی را در دماهای مختلف انجام می دهد تا انبه خشک عمده به دست آمده را ارزیابی حسی کند.

آزمایشی در 23 آزمایش فاکتوریل با سه نقطه مرکزی برای ارزیابی تأثیر ضخامت (1، 1.5 و 2 سانتی‌متر)، غلظت ساکارز (35، 45 و 55 درجه بریکس) و دما (30، 40 و 50 درجه سانتی‌گراد) انجام شد.

در مورد از دست دادن آب و فعالیت آب در طول فرآیند. خشک کردن همرفتی در خشک کن سینی در دماهای 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد با سرعت هوا 1.5 متر بر ثانیه انجام شد. شرایط OD بهینه برای برش هایی با ضخامت 1 سانتی متر، غلظت ساکارز 55 درجه بریکس و دمای 50 درجه سانتی گراد یافت شد.

انبه خشک عمده تولید شده در دمای 50 و 60 درجه سانتیگراد از نظر ویژگی های رنگ، ظاهر، بو و طعم، شدت سختی، ترجیح و قصد خرید در بین طعم دهنده ها بیشترین پذیرش را داشتند و می توانند جایگزینی امیدوارکننده برای استفاده از انبه اسپادا باشند.

مقادیر pH و TA کاملاً با نتایج Hailu و Worku قابل مقایسه بود که به ترتیب 3.54 و 1.67 گرم در 100 گرم را برای انبه گزارش کردند. نتایج کل جامدات محلول و pH کمتر از (2010) بود که برای انبه به ترتیب 16.34 درجه بریکس و 4.10 گزارش کرد.

مقدار کل مواد جامد محلول با محدوده 10.1 تا 17.1 درجه بریکس که توسط Mugodo برای انبه ارائه شده است مطابقت نزدیکی داشت.

برای ورود سریع و روان به بازار اروپا، کیفیت انبه خشک شما باید بسیار خوب باشد. استفاده از فناوری های مدرن خشک کردن می تواند به طور قابل توجهی این کیفیت را بهبود بخشد.

گواهی ایمنی مواد غذایی همراه با آزمایشات آزمایشگاهی قابل اعتماد و مکرر به ایجاد اعتماد با خریداران اروپایی کمک می کند. تولید پایدار و مسئولیت پذیر از نظر اخلاقی مزایای بیشتری را برای تامین کنندگان نوظهور فراهم می کند.

آفریقای جنوبی، بورکینافاسو و غنا رقبای اصلی انبه خشک هستند. تایلند تامین کننده پیشرو انبه خشک شیرین شده است.